စီးပြားေရး စင္တာ

Hotelဧ။္ Business Center တြင္ internet/email တို႔ကို အသံုးျပဳႏိုင္ျပီး လူၾကီးမင္းတို႔ ဧ။္ ေနအိမ္သို႔ ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ ရံုးလုပ္ငန္း ကိစၥမ်ားကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။